Vedtekter

§ 1 Organisasjon

Sandvika Internasjonale Kulturfestival, forkortet Kulfest, er stiftet 24. august 2016 i Sandvika i Bærum Kommune. Festivalen tilsluttes Norske Festivaler.

Sandvika Internasjonale Kulturfestival er en organisasjon med ideelt formål om å arrangere en kulturfestival med internasjonalt innhold for beboerne i Bærum kommune med omkringliggende kommuner hvert andre eller hvert tredje år. Den første kulturfestivalen avholdes i juni 2017.

Organisasjonen skal markedsføres under kulfest.no.

§ 2 Formål

Sandvika Internasjonale Kulturfestival har som formål:

 • å fremme ulike lands kulturer gjennom å arrangere en kulturfestival i Sandvika med et gitt tema med lokale, nasjonale og internasjonale utøvere.
 • å arbeide frivillig for å bidra til at kulturlivet og næringslivet i Sandvika får til et best mulig samarbeid ved å arrangere festivaler og aktiviteter innen musikk, dans, film og billedkunst og alt som naturlig hører hjemme under et gitt tema definert av festivalens styre. Legge til rette for utviklingsmuligheter og nettverksbygging for begge parter gjennom tiltak for utøvere i ulike aldersgrupper.
 • å synliggjøre den internasjonale tilstedeværelsen i Bærum og bidra til samhandling og integrering.
 • å markere Bærum og Sandvika som et aktivt kultursted ved å samarbeide med kommuner, fylkeskommunen, organisasjoner og næringsliv.
 • å fungere som et alternativ til den kommersielle kulturformidlingen.

  § 3 Årsmøtet

Årsmøtet er Sandvika Internasjonale Kulturfestival øverste organ. På årsmøtet møter representanter for kulturlivet og næringslivet i Sandvika, samt andre frivillige og støttemedlemmer.

De offentlige bidragsyterne og støttespillere kan inviteres til årsmøtet med inntil 1 representant hver med talerett uten stemmerett.

Sandvika Internasjonale Kulturfestivals regnskapsår følger kalenderåret, og det avholdes årsmøte innen medio mars måned.

Varsel om årsmøte sendesrepresentantene 5 uker før møtet. Saker som representantene ønsker at årsmøtet skal behandle, skal sendes til styret senest 3 uker før møtet. Endelig innkalling med dagsorden og saksdokumenter sendes representantene senest 14 dager før møtet.

Følgende saker skal behandles på årsmøtet:

 1. Godkjenning av innkalling, saksliste og evt. fullmakter
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Godkjenning av styrets årsberetning
 4. Godkjenning av årsregnskap
 5. Innkommende saker,herunder forslag til vedtektsendringer
 6. Handlingsplan og budsjett
 7. Valg av styre på inntil 5 personer
 8. Valg av revisor
 9. Behandling av saker som er kunngjort gjennom innkallingen.

Alle vedtak på årsmøtet avgjøres med simpelt flertall, bortsett fra endringer av vedtekter som krever 2/3 flertall.

§ 4 Styret

Styret består av inntil 5 (fem) styremedlemmer. Varamenn til styret kan utpekes med godkjennelse fra det sittende styre.

Styrets oppgave er å ha det formelle ansvar for oppfyllelse av formålsparagrafen i henhold til vedtektene for festivalen. Videre å planlegge og å legge strategien for framtidig drift av festivaler, og har besluttende myndighet for budsjetter.

Styret gir konkrete oppgaver til underliggende ressursgrupper og samarbeidspartnere. Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 (eller 3/5) av styremedlemmene er tilstede. Styret velger selv sin styreleder.

Styreleder har dobbeltstemme ved uenighet i styret.

§ 5 Revisor

Sandvika Internasjonale Kulturfestival sitt regnskap skal revideres av årsmøtets valgte frivillige revisor.

§ 6 Oppløsning

Oppløsning av organisasjonen kan bare skje når det ordinære årsmøtet med 2/3 flertall er enige i dette. Ved oppløsning overføres organisasjonens midler til en frivillig organisasjon i Bærum, bestemt av styret eller kultursjefen i Bærum kommune.

§ 7 Vedtektsendringer

Årsmøtet kan kun endre disse vedtektene når 2/3 av medlemmene er tilstede.

Ikrafttredelse

Disse vedtektene trer i kraft etter vedtak 24. august 2016.